Centre social de Sants

Concursos
Barcelona, 2019
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  995 m2
Fase:  concurs restringit / 4rt premi
Imatges:  vimworks

Rehabilitació de l'edifici del centre social de Sants, al carrer Olzinelles de Barcelona.  

La lectura de l’estat actual ens du a plantejar una intervenció que aposta pel màxim aprofitament de l’estructura de l’edifici (forjats i murs potants) que es consolida i reforça. Només se substitueix parcialment el tram central de l’edifici, molt afectat pels forats d’escala i patis, que es completa amb una nova estructura en relació a l’existent i que serveix per resoldre millor els nous forats (instal.lacions, ascensor...) i els espais logístics. Per tant, es maximitzen les prestacions de l’estructura actual, permetent optimitzar el procés constructiu en temps i cost, i evitant estabilitzacions complementàries.Es respecta en gran mesura l’estructura murària i la configuració tipològica de l’edifici, explicitada tant en les crugies paral.leles a carrer com en l’espina central de l’escala. S’aprofita la seqüència d’espais actuals, reforçant el paper dels murs com elements divisoris i es col.loca el nou programa en relació a aquesta espacialitat. La nova escala, es col.loca en una posició equivalent a l’actual entre els dos murs de càrrega centrals. 

Aprofitant la disposició murària preexistent i la creació del nucli d’escala, es genera un pati central, a mode d’atri de tota l’alçada de l’edificació, que a part d’esdevenir un espai de relació visual entre plantes i d’entrada de llum zenital, esdevé un element bioclimàtic que genera una zona atemperada al cor de l’edifici, en relació als espais de circulació, permetent  maximitzar l’estalvi energètic i reduir les demandes tant de calefacció com de refrigeració. Es revesteix el volum resultant amb un ‘embolcall’ de perfils metàl.lics per vestir la façana interior i unificar façana i coberta. Aquesta perfileria ritmada funciona a mode de lama vertical en l’orientació interior a ponent i com a element de suport dels tendals de coberta.

Centre social de Sants
C. Olzinelles, Barri Sants, Barcelona