Escola de música al Raval

Espais reciclats
Barcelona, 2018-
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  1.025 m2
Fase:  projecte executiu
Co-autor:  Carles Enrich Studio
Imatges:  beta architecture

Rehabilitació d'un edifici existent al barri del Raval de Barcleona per a escola de música.

Tot i que les bases proposaven l'enderroc de l'edifici, es planteja una intervenció que combina l’aprofitament d’una part de l’edifici (façanes i forjats extrems) i la construcció d’una estructura nova en la part central. Es maximitzen les prestacions de l’estructura, allà on és aprofitable i no cal enderrocar, permetent optimitzar el procés constructiu en temps i cost, evitant estabilitzacions complementàries. Aquesta estructura es combina amb les prestacions d’una estructura nova de fusta que facilita el pas d’instal.lacions, la circulació vertical, i les exigents sol.licituds acústiques. Aquesta estratègia permet mantenir totes les façanes per respondre a la protecció patrimonial i la imatge del carrer reforçant el diàleg entre l’escola i el dispensari antituberculós veí, obra cabdal de l'arquitecte J. Ll. Sert. Els espais musicals i aules es projecten com caixes dins del volum.

La disposició del programa i dels espais de circulació permet prolongar el carrer dins de l’edifici, de manera que s’estableix una seqüència d’espais comuns que enllacen l’espai públic amb les cotes superiors a través de l’escala i les galeries generant una idea de passeig urbà, fins a la darrera planta, on se situa un espai de biblioteca. L’escala, tot i ser protegida, es disposa i dissenya per reconèixer aquest recorregut. L'espai de galeria, no és només un espai de circulació, sinó que  permet una optimització de les prestacions energètiques i acústiques de l’edifici però, sobretot, actuar d’espai socialitzador en contacte visual  directe amb l’entorn patrimonial.  Aquest espai continu carrer-galeria-biblioteca culmina amb un lluernari en coberta  que permet convertir aquests espais intermitjos en espais bioclimàtics. El disseny del lluernari esdevé una eina passiva que compensa  la mala orientació de les façanes, maximitzant la captació solar a l'hivern i la ventilació en les èpoques càlides.

 

Premis: 
1er premi concurs restringit
Escola de música al Raval
Rehabilitació Ptge. St. Bernat núm 9
Escola música ptge. St. Bernat
Escola de música al Raval
Rehabilitació Ptge. St. Bernat núm 9