Escola les Pallargues

Espais construïts
Els Plans de Sió, 2010-2012
Encàrrec:  GISA, Generalitat de Catalunya
Superfície d’actuació:  750 m2
Fase:  projecte executiu
Imatges:  black box

L'escola s'emplaça en un solar sensiblement rectangular i pla, situat vora el carrer d'accés al poble de Les Pallargues, en una zona de transició entre el centre urbà edificat i l'espai natural. La nova edificació es planteja amb un edifici d'obra vista, d'una sola planta d'alçada, dividit en dos cossos edificats units per un porxo central. Aquesta disposició en planta, juntament amb un perfil baix i l'ús de cobertes inclinades de teula ceràmica, busca reduir l'impacte en l'entorn natural i dialogar amb les edificacions properes.

La dislocació de l'edifici en dos cossos edificats, a banda i banda d'un eix central, permet generar l'accés principal, acotar l'espai de vestíbul, resoldre un petit porxo exterior i dividir el pati en dues zones de diferent caràcter. Així mateix permet estructurar el programa en dos grans blocs d'acord amb les necessitats programàtiques: per una banda el bloc d'aules i per l'altra el de la sala polivalent i serveis annexes. La ubicació dels dos cossos a la part superior de la parcel.la permet alliberar gran part del solar a sud, aconseguir la millor adaptació de l'edifici a la topografia, obrir-se a les millors vistes al paisatge proper i aconseguir les condicions d'assolellament més raonables per a cada espai.

Els espais estan col.locats i concebuts per a què tinguin un assolellament òptim i controlat i les aules disposen d'un brise-soleil de lames de fusta orientable. El disseny de la coberta de les aules, més altes que les cobertes dels espais de circulació, permet la possibilitat de la ventilació natural creuada, millorant les condicions de comfort i la despesa energètica en èpoques intermitges.

Premis: 
1er premi concurs restringit
plans de sió, segrià
escola rural ZER les pallargues