Espai públic a Sant Pere de Torelló

Espais oberts
Sant Pere de Torelló, 2009-
Encàrrec:  Ajuntament de Sant Pere de Torelló, INCASOL
Fase:  redacció de projectes d’urbanització (diverses fases)

Redacció del Pla Director de l'Espai Públic del Centre Històric i de diversos projectes d'urbanització de carrers i espais de la vila.

El Pla estableix els criteris bàsics que han de regir les intervencions de renovació de l'espai públic que es desenvolupin, per a que es facin de manera unitària i coherent amb l'entorn històric que les emmarca. El Pla vol canviar la dinàmica actual per a que l'espai públic millori ambiental i socialment. Es potencia la vialitat peatonal i les zones de lleure ciutadà per a definir un entorn urbà més amable i respectuós, a la vegada que es busca recuperar els trets específics de l'espai històric.

El Pla proposa un discurs estructurant, que expliqui mitjançant l'espai públic el creixement de la vila al llarg de la història, des de la sagrera original, nascuda al voltant de l'església, fins als nous eixamples. El paviment és l'element que explica aquest creixement. Una taca de color fosc, que es tradueix físicament en peces de basalt, s'allarga des de la zona de sagrera original, on completa els entorns de l'església, fins als eixamples, on arriba en forma de línia després de discórrer pels diferents carrers.

El mateix paviment  servei també per referenciar, des de qualsevol punt de la trama, la posició de l'església, l'element central de l'estructura. Aquest mateix fil serveix també per assenyalar els diferents elements patrimonials (llindes, edificis catalogats...) relligant espai lliure i edificació i fent pedagogia del seu valor històric. A part del Pla s'han redactat tres projectes d'urbanització corresponents a tres fases previstes en aquest.

urbanització carrers sant pere torelló
peatonalització carrers centre
llamborda de formigó